Hodnotitelé a jejich práce

Hodnotitelé INGOT

Hodnotitel musí orgánu TLM prokázat, že má schopnosti a zkušenosti k vykonání profesionálního posudku na úrovni, kterou má hodnotit. Posudky jsou externě kontrolovány manažery INGOT rozhovorem s hodnotitelem a požadavky na doložení dovedností.

TLM je zkratka pro The Learning Machine, zastřešující britskou organizaci.

Hodnotitel podepisuje s TLM smlouvu o dodržení standardů. K tomu má k dispozici detailní hodnotitelův průvodce ke každému kritériu, včetně obecných popisů úrovní pro jednotlivé kvalifikace.

Role národního manažera

Hodnocení je vytvořeno tak, aby bylo tvárné a přizpůsobené jak pro hodnotitele, tak pro studenty. Pokud manažer v hodnocení práce studenta nesouhlasí s hodnotitelem, uvede důvody a požádá hodnotitele o další/jiné podklady, aby mohl autorizovat vydání certifikátu založené na hodnoticích kritériích a detailním návodu v této příručce. V ojedinělých případech, kdy je certifikát vydán a objeví se důvody, proč vydán být neměl, dojde k dočasnému pozastavení certifikátu v databázi. Certifikát tedy nebude potvrzen, dokud uchazeč neprokáže splnění všech požadavků.

Shromažďování dokladů a vlastní proces certifikace

V každém certifikovatelném bloku (celku) jsou definovány studijní cíle a hodnoticí kritéria. Jak již bylo naznačeno, student spolupracuje se školeným hodnotitelem, vytváří záznamy své práce (doklady, které obvykle zveřejňuje na Internetu) a sbírá další vhodné důkazy, které dokládají splnění hodnoticích kritérií.

Doklad o tom, že student úspěšně zakončil certifikovatelný blok, se dá získat různými způsoby. Pro kvalifikační úroveň Bronz lze na nižších stupních částečně použít i hodnotitelovo pozorování práce studenta (počínaje zapnutím a vypnutím počítače). Pro kvalifikační úroveň Silver a Gold to nejčastěji probíhá kontrolou e-portfolia na webových stránkách, tj. kontrolou dokladů, které se vztahují k hodnoticím kritériím – studentem vložených digitálních souborů.

Vydání certifikátu

Pokud se student a hodnotitel shodnou, že student má přinejmenším základní znalosti napříč všemi hodnoticími kritérii, zažádá hodnotitel orgán TLM o vydání certifikátu příslušného celku pro daného studenta. Manažer zkontroluje doklady shromážděné studentem a hodnotitelem (na webových stránkách v e-portfoliu nebo blogu) a poskytne odpovídající zpětnou vazbu. Pokud bude manažer přesvědčen, že kritéria byla splněna, povolí hodnotiteli tisk certifikátu přímo z www stránek TLM, kde lze certifikát rovněž ověřit.

Důrazně se doporučuje, aby studenti byli již v raném stádiu poučeni o způsobu zaznamenávání (nahrávání) dokladů své práce. Jde o důležitou dovednost, která se využívá v pokročilejším učení a kterou je třeba podporovat tak brzy, jak jen to bude možné.

Hodnocení celků

Organizace hodnoticích kritérií do kvalifikačních úrovní, stupňů a modulů slouží ke zjednodušení administrativy i k širším možnostem certifikace. Celky mohou být jednoznačně hodnoceny jednotlivě a/nebo izolovaně. Projekt nebo práce může poskytnout podklady pro více modulů. Jde o poskytnutí přesvědčivého hodnoticího dokladu výsledků učení pomocí hodnoticích kritérií. Kandidátova způsobilost je potvrzena doklady jeho práce na konkrétních kritériích celku. Konkrétní provedení je flexibilní ve smyslu organizace systému práce nebo individuálních učebních plánů lekcí ve vztahu k modulům a k dílčím kritériím.

Z pohledu hodnocení nás zajímá pouze výsledek. Může kandidát bezpečně prokázat znalosti a dovednosti, splňující kritéria? Aby projekt vyšel studentům co nejvíce vstříc, nabízí několik kvalifikací různého stupně na každé ze tří kvalifikací (Bronz, Silver, Gold). Vyšší kvalifikace může být však dosaženo přidáním konkrétního celku k nižší kvalifikaci. Zároveň se tím zvyšuje flexibilita možného postupu.

Komentáře nejsou povoleny.