Schéma hodnotícího procesu

Hodnotící proces INGOT je vytvořen tak, aby umožnil studujícím podílet se na jejich vlastním hodnocení. Studentovi by měl být princip hodnocení předem vysvětlen, aby se mohl během učebního procesu hodnocení aktivně účastnit. Pokud student souhlasí, může být hodnocení jeho práce sdíleno s dalšími spolužáky za účelem vyšší motivace ke studiu. Přesné metody nejsou stanoveny, jediný povinný požadavek je existence jasného dokladu o tom, že student splnil všechna kritéria. Vychází se z těchto principů a pravidel:

Postup hodnocení

Postup hodnocení

  1. Hodnoticí kritéria jsou stanovena pro každý celek zvlášť. Hodnotitel musí vytvořit a sepsat posudek o výkonu studenta vzhledem ke každému kritériu dle studentových pracovních materiálů (dokladů). Každé kritérium je tedy ohodnoceno některou z následujících možností,
  2. Hodnocení obsahující „N“ znamená nepřítomnost podkladů k hodnocení. Hodnocení „N“ tedy znamená „nic nedodáno/nelze hodnotit a je to výchozí (zahajovací) stav.
  3. Hodnotitelův posudek obsahující písmena „L“, „S“ nebo „H“ potvrzuje, že student doklady poskytl.
  4. Pokud student dělá pokroky vzhledem ke kritériím daného celku, ale chybí dostatečný doklad o úplné a jisté kompetenci, hodnotitel zaznamená „L“ („Lower“ = nižší kompetence). Znamená to tedy určitou znalost/dovednost, ale student si na dané úrovni není příliš jistý, potřebuje pomoc a podporu.
  5. Jestliže existuje dostatečný doklad o tom, že student splňuje kritéria na požadované kvalitativní úrovni, hodnotitel zaznamená „S“ („Secure“ = bezpečná, solidní kompetence). Znamená to tedy bezpečnou znalost/zvládnutí požadavků na dané úrovni, student je v hodnocené oblasti zcela kompetentní a soběstačný.
  6. Existuje-li doklad o tom, že student si vede nad požadovanou kvalitativní úrovní, hodnotitel zaznamená „H“ („Higher“ = vyšší kompetence). Uchazeč má tedy znalosti/zvládnuté dovednosti převyšující požadavky daného kritéria.
  7. Jsou-li všechna kritéria v daném celku splněna na úrovni „S“ nebo „H“, student úspěšně dokončil daný celek. Jinak řečeno, aby kandidát přinejmenším prošel všemi kritérii, musí dosáhnout aspoň „S“.
  8. Kritéria zmíněná v jednotlivých kvalifikacích a jejich úrovních mohou být použita k určení úrovně předchozího studia, a to pomocí rozhovoru s kandidátem, přímého pozorování a jakéhokoliv dalšího vhodného a relevantního dokladu. Kritéria by měla být interpretována s odvoláním na obecný popis úrovně a návod v ní uvedený.
  9. Hodnotitel by měl probrat hodnocení se studentem ohledně všech kritérií, aby oba dospěli k souhlasu s posudkem ohledně „S“. Tímto způsobem je student zahrnut do procesu a je si více vědom toho, co se od něj očekává.

Komentáře nejsou povoleny.